© www.photographyvos.com

© www.photographyvos.com

Fotografie Johan Vos

Fotografie Vos is ontstaan vanuit een passie voor fotografie, gecombineerd met een sociaal engagement en sterke sociaal-voelendheid. Het resultaat hiervan is een gepersonaliseerde aanpak voor elke shoot waarbij we op zoek gaan naar de beste poses voor elk model.

En in iedereen zit wel een model verborgen. Wij helpen je graag om dat model naar voren te brengen en zo knallers van foto’s te krijgen!

Wanneer je zo tevreden bent over je foto’s dat je die wil vereeuwigen als wanddecoratie, hebben we sterke deals met fabrikanten zodat we je de beste prijzen kunnen garanderen voor hoog-kwalitatieve afdrukken. Voor (startende) modellen voorzien we ook de nodige portfolio-afdrukken op de ideale afmetingen aan zeer democratische prijzen.

Om te kunnen komen tot de beste resultaten, werken we alleen op afspraak en wordt elke shoot op voorhand besproken. Op die manier garanderen we dat je de foto’s krijgt die je wil en verdient. Een shoot duurt om diezelfde reden ook gemakkelijk 1 à 2 uur. We spenderen liever wat meer tijd aan elke shoot zodat jij je ook op je gemak voelt voor de camera en we je goed kunnen begeleiden in het vinden van de poses die het best bij jou passen.

Totaalconcepten

In samenwerking met Transdoors IT, werken we ook totaalconcepten uit voor de promotie van jou zaak of concept. Dit kan gaan van eenvoudig drukwerk zoals naamkaartjes (met of zonder foto) tot een volledige huisstijl, inclusief het ontwerp en onderhoud van je website.

Maar ook ondersteuning van je project is mogelijk, gaande van het ontwerp en druk van je flyers en affiches tot het ontwerp van gepersonaliseerde kalenders voor jou project.

Goede Doelen

Eind 2014 groeide het idee om een ondersteuning te bieden aan verenigingen en goede doelen die op zoek zijn naar een leuk alternatief om hun financiële middelen te krikken. Dit resulteerde in het ontwerp van kalenders, al dan niet met gepersonaliseerde foto’s van de vereniging, of met eigen foto’s van Fotografie Vos. Voor deze kalenders rekent Fotografie Vos geen auteursrechten door voor het gebruik van de foto’s om zo een maximaal profijt te garanderen aan de verenigingen en goede doelen.

Contacteer ons

Heb je interesse gekregen in een fotoshoot? Of wil je ondersteuning bij de uitwerking van een concept? Of wil je gebruik maken van onze kalender-service voor verenigingen en goede doelen?

Aarzel dan niet om ons te contacteren via het contactformulier of ons telefonisch te contacteren op +32 494 46 54 30 voor meer informatie of om een afspraak vast te leggen.


Photography Johan Vos

Photography Vos was born from a passion for photography, combined with social commitment and strong social feeling. This resulted in a personalised approach for each shoot where we try to find the best poses for each model.

And everyone of us has a model hidden inside him/her. We can help you to bring out that model and get great pictures!

When you are so pleased with the pictures that you want to immortalise them as wall decoration, we have good deals with manufacturers so we can guarantee the best prices for high-quality prints. For (starting) models, we also provide the necessary portfolio prints at very reasonable prices.

In order to achieve the best results, we only work by appointment and will discuss each shoot in advance. In this way we ensure that you get the photos you want and deserve. For the same reason a shoot will easily take 1 to 2 hours. We’d rather spend more time on each shoot to make sure you feel at ease in front of the camera and we can guide you properly in finding the poses that best suit you.

Total concepts

In collaboration with Transdoors IT, we also provide complete concepts for the promotion of your business or concept. This can range from simple printed materials such as business cards (with or without a photo) to a complete corporate identity, including the design and maintenance of your website.

But also support your project is a possibility, from the design and print of your flyers and posters to the design of a personalized calendar for you project.

Charities

At the end of 2014 the idea grew to offer support to organisations and charities that are looking for a great alternative to boost their financial resources. This resulted in the design of calendars, whether or not with personalized photographs of the organisation, or with our own photos of Photography Vos. For these calendars Photography Vos charges no copyright for the use of the pictures in order to ensure maximum benefit to the organizations and charities.

Contact us

Did you get interested in a photo shoot? Or would you like our support in the elaboration of a concept? Or do you want to use our calendar service for organisations and charities?

Please do not hesitate to contact us via the contact page or by telephone on +32 494 46 54 30 for more information or to make an appointment.